NORD
BROKERS GROUP

BROKER UBEZPIECZENIOWY


FIRMA
BROKER UBEZPIECZENIOWY
BROKER FINANSOWY
powrót

english version

 

o        BROKER UBEZPIECZENIOWY

o        ZASADY WSPÓŁPRACY

o        KORZYSCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓPRACY

 

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY

W swoich działaniach dokonujemy technicznych operacji związanych z lokowaniem ubezpieczeń, opracowujemy i negocjujemy warunki ubezpieczenia, projektujemy polisy i załatwiamy sprawy odszkodowawcze. NORD BROKERS GROUP zajmuje się całym wachlarzem zagadnień ubezpieczeniowych Klienta i jest w pełni przygotowany do poprowadzenia każdego zagadnienia związanego z szeroko rozumianymi ubezpieczeniami. Jesteśmy autorami wielu nowatorskich rozwiązań w konstruowaniu i wdrażaniu wieloletnich umów generalnych. Prowadzenie kompleksowej obsługi asekuracyjnej dla wielu znanych firm jest dla Państwa doskonałą gwarancją uzyskania profesjonalnego serwisu brokerskiego najwyższej próby. Uzyskany w ciągu wielu lat pracy potencjał rynkowy i merytoryczny stawia NORD BROKERS GROUP w rzędzie największych firm brokerskich w Polsce, a zasięg działania obejmujący cały kraj umożliwia realizację najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć.

 

Dla wszystkich naszych Klientów prowadzimy pełną obsługę brokerską polegającą na:

-            analizie ryzyk i zagrożeń,

-            sporządzaniu programu ubezpieczeniowego,

-            przeprowadzeniu przetargu na wybór ubezpieczyciela lub grupy ubezpieczycieli (w tym negocjacji warunków ubezpieczenia),

-            doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia,

-            administracji polisami,

-            bieżącej obsługi umów (cesji, rozszerzeń lub zawężeń pokrycia),

-            ocenie zdarzeń szkodowych pod względem odpowiedzialności polisowej,

-            występowaniu z roszczeniami odszkodowawczymi,

-            aranżowaniu nowych umów.

 

Do grona naszych Klientów należą: wielki przemysł - w tym spółki giełdowe, firmy budowlane, spedycyjne, przewoźnicy, wyższe uczelnie, instytuty, szpitale, stowarzyszenia, banki, firmy leasingowe, firmy - dystrybutorzy gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, średni business.

 

W swojej dotychczasowej praktyce opracowywaliśmy programy obejmujące ubezpieczenia takie jak:

ubezpieczenia majątkowe:

-            ubezpieczenia mienia w oparciu o formułę all risk lub ryzyka nazwane (ogień i inne zdarzenia losowe);

-            kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (dewastacja);

ubezpieczenia techniczne:

-            awaria maszyn i urządzeń;

-            sprzęt i maszyny budowlane;

-            ryzyka budowy i montażu EAR-CAR;

-            wszelkie ryzyka sprzętu elektronicznego i utraty danych;

ubezpieczenie utraty zysku (business interruption), którego przedmiotem są straty powstałe w następstwie zdarzenia losowego lub awarii maszyn;

odpowiedzialność cywilna m.in. z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, za produkt w kraju i za granicą, kontraktowa, najemcy, pracodawcy, za szkody w środowisku naturalnym, członków zarządu, pojazdów nierejestrowanych, spedytora, przewoźnika, armatora, statków powietrznych, pojazdów szynowych, łodzi, jachtów, kutrów, statków, zawodowa;

ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym - Cargo;

ryzyka komunikacyjne – obsługa ubezpieczeń flot samochodowych;

nnw - następstwa nieszczęśliwych wypadków grup pracowniczych;

grupowe ubezpieczenia na życie;

ubezpieczenia finansowe:

-            ubezpieczenia kredytu kupieckiego w kraju i eksporcie,

-            poręczenia i gwarancje (w tym: kontraktowe, wadialne, dobrego wykonania, zwrotu zaliczki, należności celno - podatkowe),

-            programy kompleksowego ubezpieczenia należności faktoringowych,

ubezpieczenia ryzyk niestandardowych:

-            ryzyka bankowe BANKERS BLANKED BOND,

-            ryzyka elektroniczno – internetowe,

-            wszystkie ryzyka występujące u operatorów telefonii przewodowej i bezprzewodowej,

-            kompleksowe programy dla ryzyk chemicznych,

-            przemysł zbrojeniowy.

 

NORD BROKERS GROUP korzysta z usług wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, finansów, oceny ryzyka gospodarczego, technik zabezpieczeń, itp.

 

Każdy opracowany przez NORD BROKERS GROUP program ubezpieczeniowy ma charakter autorski i jest wynikiem współpracy z Klientem na etapie jego tworzenia. W efekcie Klient otrzymuje produkt dostosowany zarówno do jego potrzeb wynikających z charakteru prowadzonego przedsięwzięcia i faktycznych zagrożeń jak i możliwości finansowych.

Wieloletnie doświadczenie i praktyka w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych dla szerokiego spektrum Klientów daje pełny obraz potencjału jakim dysponuje NBG:

-            możliwości należytej profesjonalnej obsługi,

-            wszechstronność w konstruowaniu i wdrażaniu programów ubezpieczeniowych
w tym światowych,

-            pozycja wiodącego brokera ubezpieczeniowego i jego zdolność oddziaływania
na rynek ubezpieczeniowy poprzez tworzenie standardów ubezpieczeń i usług
brokerskich,

-            możliwości skutecznego aranżowania ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk specyficznych i niestandardowych,

-            stabilna pozycja brokera i jego statusu na rynku. 

 

do góry strony

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

a) przedmiotem obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń będzie całościowe zarządzanie przez brokera ryzykami ubezpieczeniowymi:

-            opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego,

-            prowadzenie negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia,

-            obsługa administracyjna polis w trakcie okresu ubezpieczenia,

-            nadzór nad likwidacją szkód ubezpieczeniowych,

-            doradztwo ubezpieczeniowe – działalność informacyjna,

-            szkolenia personelu.

b) ochronę powinny zapewnić zakłady ubezpieczeń o odpowiedniej pojemności gwarantujące poprawność i bezpieczeństwo pokrycia ubezpieczanych ryzyk.

 

PLAN DZIAŁANIA i WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BROKERSKICH

INICJACJA

-            podpisanie Umowy Brokerskiej,

-            wystawienie pełnomocnictwa dla Nord Brokers Group.

 

AUDYT

Celem audytu ubezpieczeniowego jest zebranie informacji techniczno-finansowych o rodzaju i miejscu prowadzenia działalności, stylu zarządzania, pozycji rynkowej, miejscu i rodzaju magazynowania surowców, materiałów wyrobów gotowych, stanie technicznym obiektów, istniejących instalacjach, sposobu utylizacji odpadów, uzależnienia od dostawców, kooperantów i klientów.

 

Poza tym określa się sposoby zabezpieczenia obiektów na wypadek pożaru, wyposażenia w środki gaśnicze i instalacje alarmowe, zasilanie i dostępność zasobów wody do celów gaśniczych, czas dojazdu straży pożarnej i jej zdolność do gaszenia obiektów, jak również poprawność ochrony obiektów i kontroli tzw. ruchu osobowo-towarowego.

 

Podczas audytu ubezpieczeniowego określane są najsłabsze i najwrażliwsze miejsca lub procedury które w efekcie mogą być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną pożaru lub innych szkód. Sygnalizowane są również odstępstwa od obowiązujących przepisów ochrony p.poż., BHP, itp.

Wszystkie te działania oraz rzetelne udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania pozwolą dopasować każdemu Klientowi kompleksowy program ubezpieczeniowy w pełni zabezpieczający jego interesy.

 

Ponadto w ramach audytu ubezpieczeniowego wykonywany jest przegląd dotychczas zawartych umów ubezpieczenia:

-            od strony prawno-merytorycznej,

-            skuteczności ochrony,

-            efektywności ekonomicznej.

 

Całość działań podsumowana jest przedłożeniem Klientowi wyników i wniosków.

 

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

identyfikacja występujących ryzyk:

-            bezpośrednich - występujących w obszarze działania,

-            pośrednich - wynikających z charakteru działalności i otoczenia.

sporządzenie listy ryzyk wraz z proponowanym zakresem ubezpieczenia;

wytypowanie klauzul dodatkowych np.:

-            automatyczne pokrycie ubezpieczeniowe na nowo nabywane środki trwałe,

-            wyłączenie odpowiedzialności pracowniczej – wina umyślna, rażące niedbalstwo,

-            zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia nie pomniejszana o wypłacone odszkodowania,

-            zniesienie zasady proporcji.

przedłożenie programu do akceptacji zleceniodawcy.

 

UMOWA UBEZPIECZENIA

-            przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego) zgodnego z zaakceptowanym programem ubezpieczeniowym,

-            przeprowadzenie szczegółowych negocjacji z zakładami ubezpieczeń,

-            przedłożenie ofert wraz z analizą i wnioskami,

-            doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia.

 

OBSŁUGA KLIENTA

czynności związane z bieżącą administracją polis:

-            doubezpieczenia w trakcie bieżącego okresu ubezpieczenia,

-            rozszerzanie lub zawężanie pokrycia,

-            cesje praw z polisy.

ubezpieczanie nowych ryzyk wg życzeń i potrzeb Klienta.

 

LIKWIDACJA SZKÓD

nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi:

-            przyjmowanie zgłoszeń,

-            uruchamianie likwidatorów,

-            ocena zdarzenia pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela,

-            występowanie o zaliczki,

-            występowanie z odwołaniami,

-            prowadzenie spraw ugodowych,

-            windykacja roszczeń ubezpieczeniowych,

-            zastępstwo procesowe w przypadkach spornych.

 

NORD BROKERS GROUP jako broker nadzoruje proces likwidacji szkody począwszy od przyjęcia zgłoszenia o szkodzie, przez ocenę zdarzenia pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, aż do momentu zamknięcia sprawy szkodowej i wypłaty należnego odszkodawania.

 

W przypadku szkód o znacznej wartości praktykowane jest występowanie o zaliczkowe wypłaty odszkodowań w przypadku sum bezspornych.

 

Dodatkowo NORD BROKERS GROUP dysponując odpowiednim doświadczeniem i możliwościami oferuje swoim Klientom możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego w sprawach spornych z ubezpieczycielem.

 

SCHEMAT PROCESU LIKWIDACJA SZKÓD

 

SZKOLENIA PERSONELU, DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W ramach współpracy przeprowadzamy bezpłatne szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie:

-            właściwego, zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia placówek i mienia,

-            postępowania na wypadek szkody,

-            zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawartych w przedsiębiorstwie umów ubezpieczenia.

 

Jednocześnie jesteśmy gotowi do opracowania dla personelu niższego szczebla instrukcji postępowania w razie powstania szkody w celu maksymalnego ograniczenia jej skutków.

 

Ponadto, NORD BROKERS GROUP zapewnia swoim Klientom:

-            stałą, pełną i aktualną informację na temat stanu ochrony ubezpieczeniowej niezbędną w procesach decyzyjnych,

-            bieżącą informację na temat stanu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (w tym o sytuacji zakładów ubezpieczeń lub pojawiających się na rynku produktach ubezpieczeniowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania).

 

WYNAGRODZENIE BROKERA

Wynagrodzenie brokera za doprowadzenie do zawarcia i obsługę umowy ubezpieczenia wypłacane jest w formie prowizji przez Zakład Ubezpieczeń w którym ulokowane zostało ryzyko ubezpieczeniowe. Wszystkie koszty związane z obsługą i wykonaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego pokrywa broker ze swoich środków własnych.

 

 

do góry strony

 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY

-            Zespół merytoryczny o wieloletnim doświadczeniu w zakresie obsługi ubezpieczeń majątkowych i życiowych,

-            Zespół likwidacyjny – duża sprawność w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,

-            Zespół kreacyjny realizujący oczekiwania Klienta w zakresie rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej,

-            Zespół zarządzający firmą legitymujący się ogromnym doświadczeniem w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych.

 

Ponadto współpraca z  NORD BROKERS GROUP zapewnia:

-            ujednolicenie zakresu i wprowadzenie pełnej ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dla ryzyk specyficznych,

-            możliwość uzyskania oszczędności na kosztach ubezpieczeń,

-            możliwość zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w połączeniu ze stałym monitorowaniem całości obsługiwanych ryzyk w tym zmian stanów majątkowych (przeszacowania, przyrosty inwestycji, modernizacje, itp.),

-            wprowadzenie stałego, kompletnego nadzoru nad formułowaniem, wnoszeniem i terminową realizacją roszczeń odszkodowawczych (z obsługiwanego portfela odszkodowawczego),

-            stałą, pełną i aktualną informację na temat stanu ochrony ubezpieczeniowej niezbędną w procesach decyzyjnych,

-            bieżącą informację na temat stanu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (w tym o sytuacji zakładów ubezpieczeń, lub pojawiających się na rynku produktach ubezpieczeniowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania).

 

Proponowany przez nas tok postępowania i zasady współpracy poparte są wieloletnim doświadczeniem we współpracy z naszymi Klientami. Tym nie mniej jesteśmy otwarci na ewentualne uwagi i sugestie.

 

do góry strony

 

 

Copyright © NORD BROKERS GROUP