NORD
BROKERS GROUP

BROKER FINANSOWY


FIRMA
BROKER UBEZPIECZENIOWY
BROKER FINANSOWY
powrót

english version

Drugim, niezwykle dynamicznie rozwijającym się segmentem działalności Spółki jest sektor usług finansowych (finance broker). Pod koniec 1998 roku po okresie prawie dwuletnich przygotowań rozszerzyliśmy zakres działania NORD BROKERS GROUP oferując Klientom nowe obszary współpracy.

 

o        FAKTORING

o        WARIANTY FAKTORINGU

o        ZASADY OGÓLNE

o        OGÓLNE PROCEDURY URUCHOMIENIA FAKTORINGU

 

WYKUP FAKTUR Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI

FAKTORING

Wykup należności (faktur) doskonale wspiera płynność finansową firmy, stając się równoległym do kredytu źródłem finansowania.

Zasadnicze zalety to:

-            brak zabezpieczeń na majątku (poza wyjątkami uzależnionymi od oceny ryzyka),

-            uproszczone procedury zawierania umowy,

-            nie wymagana zdolność kredytowa,

-            zmiana polityki wobec odbiorców – możliwość znacznego wydłużenia terminów płatności, a tym samym lepsza pozycja rynkowa (konkurencja) jak i negocjacyjna (cena),

-            możliwość przejęcia przez faktora monitowania dłużników w przypadku opóźnień,

-            możliwość uzgadniania z faktorem zasad monitowania lub jego braku dla wybranych odbiorców,

-            możliwość zlecenia faktorowi windykacji należności,

-            mimo pozyskania dodatkowych funduszy, nie wykazujecie Państwo w sprawozdaniu finansowym kredytu z tytułu faktoringu, przez co wydatnie zwiększa się współczynnik płynności oraz dźwignia finansowa – co umożliwia zaciągnięcie nowych kredytów bankowych.

 

Promując faktoring jako formę finansowania zawsze podkreślamy, że wykorzystywanie kredytu obrotowego do finansowania odbiorców może stanowić przeszkodę w dalszym pozyskiwaniu środków inwestycyjnych. Kredyt obrotowy finansuje działalność do momentu wystawienia faktury. Finansowanie Klientów musi przejąć faktoring.

 

do góry strony

 

WARIANTY FAKTORINGU

Właściwy (pełny) bez regresu na wystawcę faktur.

Definitywne przeniesienie na Faktora ryzyka wypłacalności Dłużnika. Oznacza to, że w wypadku stwierdzenia niewypłacalności Dłużnika, Faktor nie może żądać tej kwoty od Dostawcy. Do zawarcia tego typu umowy może dojść dopiero po dokładnym sprawdzeniu przez Faktora stanu prawno – majątkowego Dłużnika oraz jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

 

Niepełny, niewłaściwy (regresowy) z regresem na wystawcę faktur.

Faktoring z prawem regresu względem Faktoranta, w wypadku niewypłacalności Dłużnika. Umowa przeniesienia wierzytelności nie rodzi w tym wypadku skutków ostatecznych. Powrotne przeniesienie wierzytelności na Faktoranta następuje zgodnie z umową faktoringową w ustalonym momencie opóźniania zapłaty przez Dłużnika.

 

Niepełny (regresowy) z ubezpieczeniem należności lub kredytu kupieckiego.

 

Ponadto każdy z ww. rodzajów faktoringu może występować w formie:

Faktoringu jawnego (otwartego).

Dłużnik zostaje poinformowany o podpisaniu umowy faktoringu niezwłocznie po jej zawarciu. W praktyce Faktor nawiązuje kontakt z Dłużnikiem proponowanym przez Faktoranta jeszcze przed podjęciem decyzji o jego akceptacji. Również Faktorant często informuje Dłużników o zamiarze uruchomienia faktoringu.

 

Faktoringu cichego (tajnego).

Dłużnik nie jest powiadamiany o podpisaniu umowy faktoringu a faktury nie zawierają klauzuli informacyjnej. Szczególnie tutaj możliwość cesji wierzytelności nie może być wyłączona zapisami umownymi.

 

do góry strony

 

ZASADY OGÓLNE

1.      W żadnym z powyższych przypadków przeniesienie wierzytelności nie może być wyłączone z mocy ustawy, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania, a Dłużnikowi nie mogą przysługiwać wierzytelności nadające się do potrącenia.

2.      Bez względu na formę faktoringu Faktorant odpowiada wobec Faktora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy faktoringu. Faktorant ponosi odpowiedzialność za wady prawne umów sprzedaży towarów /usług objętych faktoringiem jak również za wady formalne i merytoryczne dokumentów obrotu gospodarczego. Faktoring nie uchyla odpowiedzialności Dostawcy/ Faktoranta z tytułu rękojmi i gwarancji.

3.     Nabywane wierzytelności muszą być bezsporne co do prawa i terminu wymagalności, udokumentowane przez Faktoranta zawartymi umowami i fakturami. Faktury wykupywane mogą mieć terminy płatności od 14 dni. Istnieje możliwość objęcia faktoringiem eksportu oraz zaliczkowania pod przyszłe wierzytelności. Wypłata od 80% do 100% wartości faktury następuje po dostarczeniu kopii faksem bądź drogą elektroniczną - e-mail.

 

Hipotezę kosztów faktoringu - możemy wstępnie określić po wypełnieniu ankiety i przesłaniu do nas drogą elektroniczną e-mail, faksem lub pocztą.

 

do góry strony

 

OGÓLNE PROCEDURY URUCHOMIENIA FAKTORINGU

   1.   Wystawienie pełnomocnictwa dla NORD BROKERS GROUP Sp. z o.o.

   2.   Wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie jej wraz z wymienionymi załącznikami (podstawowymi dokumentami finansowymi) do Biura NORD BROKERS GROUP.

   3.   Broker przedstawia wyselekcjonowanym pod potrzeby Klienta Faktorom wstępne zapytanie ofertowe.

   4.   Klient (potencjalny Faktorant) otrzymuje wstępną propozycję cenową (akceptacja).

   5.   Klient i Broker ustalają warunki umowy np:

- możliwość regulowania sprzedaży faktur,

         - zasady monitowania Dłużników,

         - limity,

- zasady ewentualnej windykacji.

   6.   Propozycje zasad umowy zostają przedłożone Faktorowi.

   7.   Faktor weryfikuje wniosek oraz dokonuje szczegółowej analizy ekonomiczno – finansowej Faktoranta i / lub Dłużników.

   8.   Negocjacje co do ostatecznego kształtu produktu – umowy faktoringu.

   9.   Decyzja Komitetu Kredytowego Faktora.

10.   Podpisanie umowy faktoringowej.

11.   Przyjęcie wymaganych decyzja komitetu Kredytowego ewentualnych zabezpieczeń wierzytelności faktoringowych.

12.   Dostarczenie do Faktora wymaganych dokumentów: kart wzorów podpisu, upoważnień, potwierdzonych "Zawiadomień Dłużnika".

 

do góry strony

 

 

Copyright © NORD BROKERS GROUP